Privacyverklaring VanHuyse B.V.

Versie 1.0 / februari 2023

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met al jouw gegevens. Om je daar goed over te informeren, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

VanHuyse B.V. gevestigd aan Dreef 48 2012 HS, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

VanHuyse
Dreef 48
2012 HS, Haarlem

KVK-nummer: 85715611

Telefoonnummer: 085 401 44 72
Website: www.vanhuyse.nl

Frederik van Till is de Functionaris Gegevensbescherming van VanHuyse B.V. Hij is bereikbaar via frederik@vanhuyse.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

VanHuyse B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die wij nodig hebben om de dienst(en) aan te bieden die je bij ons afneemt.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanhuyse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VanHuyse B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • VanHuyse B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor het kunnen uitvoeren van onze diensten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VanHuyse B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Offerteaanvraag
Wanneer jij een offerte aanvraagt, geef je ons toestemming om gegevens te verwerken. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen en te kunnen reageren op jouw aanvraag.

Dit zijn de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 maanden na het sturen van de offerte of voorstel, tenzij jij akkoord gaat met de offerte of het voorstel. Als er een opdracht volgt, zullen wij de gegevens verder verwerken als klantgegevens.

Klantgegevens
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over de woning

Daarbij verwerken wij deze gegevens om jou informatie toe te sturen, contact op te nemen en voor de uiteindelijk uit te voeren opdracht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en de opdracht niet uitvoeren.

Daarnaast verwerken wij bovenstaande gegevens omdat ze noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent, of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

VanHuyse B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VanHuyse B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

VanHuyse B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VanHuyse B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VanHuyse B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

We delen gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hostingprovider
 • Boekhouder
 • E-mailmarketingdienst
 • Telecomprovider
 •  Externe cloud-opslag
 • Partners (we zullen dit voor het verstrekken van de gegevens aangeven)

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VanHuyse B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VanHuyse B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanhuyse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VanHuyse B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VanHuyse B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vanhuyse.nl.

10. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring dan altijd op vanhuyse.nl. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.