Verkiezingen: Hoe gaat het CDA de woningcrisis aanpakken?

CDA
Home > Blog > Verkiezingen: Hoe gaat het CDA de woningcrisis aanpakken?

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur heb je je wellicht afgevraagd wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen over de huidige woningmarktcrisis. Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen grondig bekeken. Wat zijn hun standpunten en hoe denken ze de crisis te kunnen oplossen? Vandaag bekijken we het verkiezingsprogramma van het CDA.

Het CDA benadrukt in hun programma dat een huis meer is dan alleen een fysieke structuur; het is een thuis, een plek van veiligheid en verbondenheid. Ze wijzen op het groeiende woningtekort en de moeilijkheden bij het vinden van een passend huis, verergerd door stijgende huizenprijzen en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Dit tekort wordt toegeschreven aan een te sterke marktgerichte benadering van woningbouw, bevolkingsgroei door immigratie en gezinsverdunning, en verminderde doorstroommogelijkheden naar verzorgingstehuizen.

Het CDA pleit voor een verschuiving van marktgerichte woningbouw naar het bouwen van gemeenschappen, waarbij wonen als basisrecht wordt gezien. Hun focus ligt op het bouwen van voldoende woningen voor iedereen en het bevorderen van lokale gemeenschapsvorming, waarbij ook aandacht is voor de bouw en het behoud van voorzieningen, veiligheid en het voorkomen dat mensen door woningtekort hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. Ze streven naar een betaalbaar, leefbaar en bereikbaar thuis voor iedereen.

Het CDA presenteert 18 punten in haar verkiezingsprogramma om de wooncrisis aan te pakken:

 1. Voortzetting van de afspraak om tegen 2030 bijna een miljoen woningen te bouwen, waarvan twee derde betaalbaar is, met een focus op starters, gezinnen, en ouderen. Gemeenten moeten 40% voor middengroepen bouwen, met een aanpak van de stikstofregels om woningbouwprojecten niet te hinderen.
 2. Voorstel voor een zelfstandig Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om het woningvraagstuk aan te pakken.
 3. Voortzetting van de nieuwe wet voor de toewijzing van de helft van de nieuwe woningen en huurwoningen aan lokale inwoners en mensen met vitale beroepen.
 4. Inperking van bezwaar- en beroepsprocedures om de duur van het bouwproces (nu 10-15 jaar) te verkorten.
 5. Ruimte voor coöperaties om voor de middenklasse te bouwen zonder winstoogmerk, inclusief het afschaffen van de markttoets.
 6. Meer mogelijkheden voor corporatiehuurders om hun woning te kopen, waarbij de opbrengsten geïnvesteerd worden in nieuwbouw en verduurzaming.
 7. Toestemming voor elk dorp om een straat bij te bouwen, zonder belemmering van provincies, voor groei van dorpen en steden.
 8. Nieuwe Nota Ruimte voor evenwichtige regionale ontwikkeling, gericht op alle regio’s en niet alleen op de Randstad.
 9. Benutting van bestaande woningen door splitsen, optoppen, transformatie, en bevordering van doorstroming, met oog voor leefbaarheid.
 10. Transformatie van niet-vitale vakantieparken naar woonwijken als aanvulling op de woningvoorraad.
 11. Investering in woonzorgcombinaties, hofjes voor ouderen, mantelzorgwoningen, en nieuwe vormen van bejaardentehuizen.
 12. Stimulering van jongeren om te sparen voor een woning, inclusief hogere rente en aangepaste hypotheekcriteria voor starters.
 13. 0% rente op energiebespaarleningen voor lage en middeninkomens bij het Nationaal Warmtefonds.
 14. Verbetering van energielabels in corporatiewoningen voor 2030 en gemeentelijke rol in isolatie en verduurzaming van particuliere woningen.
 15. Invoering van een norm voor het gebruik van biobased bouwmaterialen en isolatie.
 16. Zorg voor voldoende voorzieningen in nieuwe wijken en dorpen om leefbaarheid te versterken, inclusief vergroening tegen hittestress en wateroverlast.
 17. Speciale aandacht voor maatschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen als essentieel onderdeel van gemeenschappen.
 18. Landelijke consumentenbescherming tegen oneerlijke erfpachtconstructies.

 

Verkiezingen 2023

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen onderzocht met betrekking tot de woningcrisis. Welke oplossingen stellen zij voor om deze crisis aan te pakken? Bekijk hier het overzicht van de onderzochte verkiezingsprogramma’s.