Verkiezingen: Hoe gaat de VVD de woningcrisis aanpakken?

Vverkiezing VVD
Home > Blog > Verkiezingen: Hoe gaat de VVD de woningcrisis aanpakken?

Ben je van plan een woning te kopen of te verkopen? Dan ben je vast benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen rondom de crisis op de woningmarkt. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht hebben we de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen onder de loep genomen over dit onderwerp. Wat zijn de standpunten en hoe denken de partijen de crisis op te lossen? Vandaag het verkiezingsprogramma van de VVD.

Het standpunt van de VVD over wonen luidt: Iedereen moet fijn en betaalbaar kunnen wonen in een kwalitatief goede omgeving. De belangrijkste punten:

Kooprechtwet
Er wordt een Kooprechtwet geïntroduceerd, waardoor huurders van sociale huurwoningen het recht krijgen om hun eigen woning tegen een marktconforme prijs te kopen.

Verkoopvrijheid
Iedereen behoudt het recht om zijn eigen huis te verkopen aan wie hij wil.

Betaalbare woonlasten
De hypotheekrenteaftrek, die eerder is verminderd, wordt niet verder versoberd om zekerheid te bieden aan de middenklasse.

Startershypotheek
Er wordt gestimuleerd dat meer starters gebruik maken van een startershypotheek om hen te helpen bij het kopen van een huis en hun maandelijkse lasten te verlagen.

Hypotheekmogelijkheden
De mogelijkheden voor het krijgen van een hypotheek worden uitgebreid door studieschulden minder zwaar mee te laten wegen en door meer rekening te houden met daadwerkelijke maandlasten. Zzp’ers krijgen eenvoudiger toegang tot hypotheken.

Erfpacht
Bij nieuwe woningen wordt in principe niet meer voor de erfpachtsystematiek gekozen, tenzij dit de betaalbaarheid ten goede komt. Bestaande erfpachtregelingen worden herzien met een focus op consumentenbescherming en transparantie.

Versterking woningbezitters
Maatregelen worden genomen om de positie van woningeigenaren ten opzichte van de overheid te versterken.

Huren

Ook de beschikbaarheid van kwalitatieve huurwoningen tegen redelijke prijzen is een speerpunt:

Meer Huurwoningen
Door de verhuurdersheffing af te schaffen, krijgen woningbouwcorporaties de financiële ruimte om meer sociale huurwoningen te bouwen. Dit wordt afgedwongen om te zorgen dat er daadwerkelijk meer wordt gebouwd.

Middenhuurwoningen
Er wordt een akkoord gesloten met ontwikkelaars en marktpartijen om meer middenhuurwoningen te realiseren. Ook wordt gekeken naar het omvormen van leegstaande kantoorpanden voor studentenwoningen.

Redelijke huurprijzen
Er worden maatregelen genomen om extreme huurstijgingen te beperken en een eenvoudiger systeem voor huurprijsberekening te hanteren. Het blijft wel belangrijk dat verhuur winstgevend blijft, vooral voor kleine verhuurders zoals mkb’ers.

Bereikbaarheid van huurwoningen
Er wordt gezorgd dat mensen met maatschappelijke beroepen, zoals verpleegkundigen en politieagenten, voorrang krijgen bij het huren in de steden of dorpen waar ze werken.

Scheefhuur
Er wordt een jaarlijkse inkomenstoets geïntroduceerd voor sociale huurwoningen om te bepalen of de huurprijs nog steeds passend is. Mensen met een hoger inkomen betalen meer huur.

Tegen malafide verhuurders
De Wet goed verhuurderschap wordt ingezet om malafide huisjesmelkers aan te pakken, met strengere straffen voor verhuurders die huurders intimideren of overbewoning toestaan.

Illegale onderverhuur
Er worden maatregelen genomen om woonoverlast en illegale onderverhuur aan te pakken en verhuurders krijgen meer mogelijkheden om dit tegen te gaan.

Vverkiezing VVD

Bouwen

De VVD benadrukt het belang van het vergroten van het woningaanbod in Nederland:

Meer bouwen
De VVD wil op diverse locaties meer woningen bouwen, variërend van koopwoningen tot sociale huur. Er is een focus op gebieden met bestaande infrastructuur.

Overheidstoezicht
De overheid moet een grotere regierol op zich nemen in de woningmarkt, met snellere aanwijzingen voor bouwlocaties door de Rijksoverheid in samenspraak met provincies.

Bouwakkoord
Er wordt een Bouwakkoord gesloten met bouwers, woningbouwcorporaties en provincies, waarbij tientallen nieuwe grootschalige wijken zullen worden gebouwd.

Diverse locaties
Er wordt zowel binnen als buiten de stadsgrenzen gebouwd, met speciale aandacht voor betaalbare koopwoningen in zowel grote steden als in de regio.

Woningbouwimpuls
De woningbouwimpuls wordt aangepast om meer betaalbare woningen te bouwen en starters meer kansen te geven. Ook wordt er gestimuleerd om te bouwen op braakliggende gronden.

Vereenvoudiging van regels
Er wordt gestreefd naar een snellere woningbouw door het vereenvoudigen van juridische procedures en het verminderen van administratieve lasten.

Duurzaam bouwen
Er wordt nadruk gelegd op het schoon en snel bouwen van huizen, waarbij meer woningen fabrieksmatig worden geproduceerd. Het gebruik van biobased bouwmaterialen wordt gestimuleerd.

Seniorenwoningen
Er wordt ingezet op het bouwen van woningen waar senioren graag willen wonen, wat zorgt voor doorstroming en meer beschikbare huizen voor starters.

Flexibiliteit
Er wordt permanente bewoning op vakantieparken toegestaan en het splitsen van woningen wordt vergemakkelijkt, met oog voor de leefbaarheid.

Kleinere woningen
Er wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen van passende huizen voor starters en kleine huishoudens, aangezien deze door hun grootte betaalbaarder zijn en bijdragen aan het vergroten van het woningaanbod.

Verkiezing VVD

Woonomgeving

De VVD benadrukt het belang van wonen in groene, veilige wijken die zowel fijn als bereikbaar zijn:

Vrijheid en Verduurzaming
Hoewel woningeigenaren vrij zijn om te kiezen of ze hun huis verduurzamen, ondersteunt de overheid hen hierbij. Dit wordt gedaan door betaalbare verduurzaming, een nieuwe verduurzamingslening in samenwerking met NHG en financiële sector, en aftrekbare investeringen in verduurzaming.

Bereikbaarheid
Er wordt gekeken naar het verbeteren van het openbaar vervoer en het tegengaan van parkeerproblemen in nieuwbouwprojecten door het onderzoeken van een regionale parkeernorm.

Groene Omgeving
De VVD wil meer groen in en rond huizen, aandacht voor klimaatverandering in nieuwbouwwijken en verplichte toetsing van groenvoorzieningen in nieuwbouwwijken.

Toekomstgerichte Inrichting

Tot slot legt de VVD de nadruk op een toekomstgerichte, duurzame en efficiënte inrichting van Nederland:

Masterplan
Er komt een nieuw Masterplan voor de inrichting van Nederland, rekening houdend met woonruimte, bedrijfsruimte en natuurbehoud. Hierin wordt specifiek gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Randstad en wordt rekening gehouden met infrastructuur, water en energie.

Nieuwe Wijken
Er worden tientallen nieuwe wijken getekend, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk. Om de realisatie van deze wijken te garanderen, wordt er een Bouwwakkoord afgesloten.

Samenwerking met Gemeenten
Er worden realistische en bindende bouwafspraken gemaakt met alle gemeentes. De huidige woonafspraken worden herzien met een grotere focus op economische activiteiten en worden beter afgestemd op de behoeften van woningzoekenden.

Conclusie

De VVD heeft een holistische aanpak voor de woningcrisis. Met een mix van bouwinitiatieven, regelgevende aanpassingen en duurzaamheidsmaatregelen streven ze ernaar om een betaalbare en comfortabele woonomgeving voor alle Nederlanders te creëren.

 

Verkiezingen 2023

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen onderzocht met betrekking tot de woningcrisis. Welke oplossingen stellen zij voor om deze crisis aan te pakken? Bekijk hier het overzicht van de onderzochte verkiezingsprogramma’s.