Verkiezingen: Hoe gaat de NSC de woningcrisis aanpakken?

nsc
Home > Blog > Verkiezingen: Hoe gaat de NSC de woningcrisis aanpakken?

Sta je op het punt een huis te kopen of te verkopen? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen over de huidige woningmarktcrisis. Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur hebben we de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen grondig bekeken. Wat zijn hun standpunten en hoe denken ze de crisis te kunnen oplossen? Vandaag bekijken we het verkiezingsprogramma van de NSC, de partij van Pieter Omtzigt.

De NSC streeft naar een crisisaanpak gericht op een betaalbaar en geschikt huis voor iedereen.

Ze willen de noodzakelijke voorwaarden creëren voor meer woningbouw, zowel voor sociale huur, middenhuur als vrije sector.

 • Ze pleiten voor een snellere besluitvorming door provincies en gemeenten.
 • Ze willen investeringen van woningcorporaties om minstens 350.000 huurwoningen te bouwen.
 • Daarnaast zien ze ook investeringen van marktpartijen voor extra woningen in de middenhuur- en koopsector.
 • Pensioenfondsen worden aangemoedigd om deel te nemen aan nationale bouwprojecten.

Volgens de NSC is onderdak net zo essentieel als water en voedsel. De gevolgen van het tekort aan woningen zijn misschien niet altijd direct zichtbaar, maar ze hebben een enorme impact op het leven van mensen. De NSC beschouwt het huidige tekort aan woningen als een maatschappelijke crisis die een crisisaanpak vereist.

Ze benadrukken dat de afgelopen jaren te veel de nadruk heeft gelegen op de bouw van dure woningen, terwijl de huren in sommige sectoren extreem hoog zijn. Het is belangrijk om de bouw van woningen in alle sectoren te versnellen en tegelijkertijd de bevolkingsgroei door verschillende vormen van migratie te verminderen.

Regie op de volkshuisvesting

Over de regie op de volkshuisvesting zegt de NSC dat er een goede coördinatie nodig is tussen de verschillende overheidsniveaus en betrokken partijen. Ze stellen voor om een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan te stellen om de leiding te nemen.

Meer goedkope en betaalbare woningen

Wat betreft betaalbare woningen merkt de NSC op dat de woonkosten van huishoudens een steeds groter deel van het inkomen opslokken. Ze streven ernaar dat tweederde van alle nieuwe woningen betaalbaar is. Het Rijk moet bindende afspraken maken met provincies en gemeenten over het aantal te bouwen woningen. Een aantal van de regels die ze in willen voeren om dit te realiseren:

 • Het Rijk maakt bindende afspraken met provincies en gemeenten over woningbouwaantallen en zorgt voor voldoende nieuwbouwlocaties, vooral bij middelgrote en grote steden die goed bereikbaar zijn.
 • Lokale bouw in dorpen wordt bevorderd en obstakels voor uitbreiding worden verminderd.
 • Rijksgronden worden ingezet om woningbouw te versnellen.
 • Gemeenten krijgen meer vrijheid om grond te verkopen en aanbestedingen te vermijden voor gebiedsontwikkeling.
 • Er komt een heffing tegen grondspeculatie; de meerwaarde van grond gaat naar gebiedsontwikkeling of sociale woningbouw. Onteigening van verouderde terreinen is mogelijk.
 • Ontwikkelaars en lokale bevolking maken samen bouwplannen. Bij meer eisen dan het Bouwbesluit moet de gemeente dit verantwoorden aan de provincie.
 • Bouwplannen bevorderen groeninvesteringen. Samenwerking met lokale natuurorganisaties kan leiden tot vrijstelling van ecologisch onderzoek.
 • Snelle ontwikkelingslocaties doorlopen een verkorte procedure; provincies hebben hierin een grote rol.
 • Bouwplan-goedkeuring kent strikte termijnen en bezwaarmogelijkheden worden gelimiteerd. Gemeenten krijgen indien nodig ondersteuning.
 • Gesprekken met marktpartijen over versnelde woningbouw; fiscale behandeling van eigen woningen blijft ongewijzigd.
 • Middeninkomens krijgen betere huurbescherming en meer gereguleerde huurwoningen.Ontwikkelaars blijven bouwruimte houden.
 • Meer zorgwoningen voor senioren worden gebouwd met moderne voorzieningen.
 • Pensioenfondsen worden gestimuleerd om in woningen te investeren. Gelijke belastingregels voor alle investeerders en stimulans voor werkgevers om voor werknemers te bouwen.

nsc

Ruimte voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben volgens NSC de wettelijke verplichting om huizen te bouwen voor mensen met een bescheiden inkomen, maar ondervinden in de praktijk veel belemmeringen bij deze taak. De voorgstelde aanpak van SC om dit te verminderen:

 • We streven ernaar dat woningbouwcorporaties 350.000 nieuwe woningen bouwen tot 2031.
 • Gemeenten met een lager dan gemiddeld aantal sociale huurwoningen moeten minstens 30% sociale huur in hun nieuwbouw realiseren.
 • Sociale huurlocaties krijgen een vaste grondprijs, met mogelijke locatiespecifieke subsidies.
 • Door het afschaffen van de verhuurdersheffing krijgen corporaties meer financiële ruimte, en andere fiscale heffingen voor commerciële partijen worden herzien.
 • Corporaties krijgen ook de mogelijkheid om lage middenhuurwoningen te bouwen met garanties van het WSW.

Betere doorstroming en cohesie

Volgens NSC wonen veel mensen in een huis dat niet goed past bij hun wensen en behoeften. Dat geldt zowel voor jongeren, starters, gezinnen als ouderen. De mogelijkheid om door te stromen naar een passende woning en een passende sociale woonomgeving ontbreekt echter vaak. Dit wil NSC aanpakken door:

 • Er moet een faciliteit komen voor woningruil tussen personen die te groot of te klein wonen, met ondersteuning van gemeenten en woningcorporaties.
 • Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties werken samen aan buurtplannen voor leefbaarheid en ontmoeting tussen oude en nieuwe bewoners.
 • We willen de kwaliteit van tijdelijke flexwoningen verhogen door de terugverdientijd te verlengen van 30 naar 40 jaar.
 • Misbruik van het kamerverhuur puntensysteem moet worden tegengegaan, met betere regelgeving rondom kamervergunning en huurconstructies.
 • De bouw van collectieve woonvormen wordt aangemoedigd, met aandacht voor de kwaliteit van buurten en preventie van eenzaamheid.
 • Wijzigingen in de Huisvestingswet zullen het mogelijk maken om woningen toe te wijzen aan specifieke beroepsgroepen of personen met een lokale binding.
 • Er komt betere consumentenbescherming voor mensen die op erfpachtgrond wonen om onverwachte kostenstijgingen te voorkomen.
 • Er is groeiende bezorgdheid over het toenemend aantal daklozen, met name jongeren. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om deze groep te helpen en te ondersteunen.

Vernieuwing en verduurzaming

De NSC vindt dat overheden en marktpartijen hinder ondervinden van verouderde wet- en regelgeving bij het innoveren in de woningbouw. Innovaties zoals conceptbouw en modulaire bouw maken snelle en kwalitatieve bouw mogelijk. Het is volgens hen essentieel om ambtenaren te scholen en stakeholders samen te brengen om nieuwe methoden te implementeren.  Dit wil NSC doen door:

 • Vereenvoudiging van woningsplitsing kan helpen bij woningnood en is voordelig voor huidige bewoners door ruimte te bieden aan bijvoorbeeld studenten.
 • Het plaatsen van tijdelijke woonunits bij bestaande woningen moet gemakkelijker worden, vooral voor zorg aan familie, waarbij het onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij wordt.
 • Het ombouwen van leegstaande kantoren naar woningen wordt vereenvoudigd.
 • Gemeenten worden aangemoedigd om creatief ruimte te gebruiken door locaties te zoeken voor nieuwe woningen binnen bestaande structuren en door bestaande woningen uit te breiden.
 • Woningverduurzaming is essentieel voor lagere energiekosten en milieubescherming. Opbrengsten van CO2-veilingen moeten prioritair worden ingezet voor de isolatie van huurwoningen.
 • Het gebruik van biobased en gerecyclede materialen in nieuwbouw wordt gestimuleerd.

 

Verkiezingen 2023

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen onderzocht met betrekking tot de woningcrisis. Welke oplossingen stellen zij voor om deze crisis aan te pakken? Bekijk hier het overzicht van de onderzochte verkiezingsprogramma’s.