Verkiezingen: Hoe gaat BBB de woningcrisis aanpakken?

BBB
Home > Blog > Verkiezingen: Hoe gaat BBB de woningcrisis aanpakken?

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur heb je je wellicht afgevraagd wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen over de huidige woningmarktcrisis. Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen grondig bekeken. Wat zijn hun standpunten en hoe denken ze de crisis te kunnen oplossen? Vandaag bekijken we het verkiezingsprogramma van de BBB.

BBB benadrukt het belang van de menselijke kant in de woningzoekende. Ze pleiten voor een flexibele benadering van de bestaande woningvoorraad en het bouwen van meer betaalbare woningen. BBB erkent de noodzaak van overheidsfacilitering en samenwerking met woningcorporaties, gemeenten, marktpartijen en investeerders.

Ze richten zich ook op specifieke groepen zoals jongeren die lang thuis wonen, gescheiden mensen die geen nieuwe woning vinden, ouderen die geen geschikte woning hebben, en daklozen als gevolg van het woningtekort.

BBB stelt voor om het Ruimtelijk Ordeningsbeleid te verbeteren en beperkende bouweisen te versoepelen, naast investeringen door de overheid. Ze willen de proceduretijd voor bouwprojecten verkorten, effectiviteit van de nieuwe omgevingswet garanderen, en bezwaarprocedures versnellen. BBB wil ook de stikstof wetgeving herzien, met een focus op natuurbehoud en -herstel.

Beter ruimtelijk ordeningsbeleid

BBB streeft naar een verbeterd ruimtelijk ordeningsbeleid om de woningproductie te versnellen, met een focus op het verkorten van proceduretijden en het effectief implementeren van de nieuwe omgevingswet. Ze willen de Europese regelgeving benutten om ondanks milieuwetgeving snel bouwvergunningen te verlenen voor woningbouw, met een revisie van stikstof wetgeving gericht op natuurbehoud.

BBB zet zich in voor het aantrekkelijker en betaalbaarder maken van nieuwe woningbouw, door regelgeving zoals het bouwbesluit en duurzaamheidseisen tijdelijk te bevriezen. Ze stimuleren ook de verduurzaming van bestaande woningen en bepleiten efficiëntere bouwmethoden, zoals fabrieksmatige woningbouw, en meer aandacht voor vakonderwijs in de bouw.

Plattelandsbouw

De partij wil ook de focus op plattelandsbouw herstellen, door de nadruk te leggen op lokale bouwbehoeften en het platteland gelijk te behandelen met stedelijke gebieden. Ze streven ernaar om woningbouw in het buitengebied aan te passen aan de eisen van de landbouwsector en oude agrarische panden om te vormen tot woningen.

BBB pleit voor het creëren van mogelijkheden voor familiewoningen, zoals kangoeroewoningen, en het opheffen van beperkingen op adresregistraties. Ze richten zich ook op de bouw van moderne bejaardenhuizen met een focus op sociale cohesie en de mogelijkheid tot extra zorgfuncties. Tot slot benadrukken ze het belang van vakonderwijs en het stimuleren van jongeren om voor een carrière in de bouw te kiezen.

Vraag beperken

BBB erkent dat de Nederlandse woningmarkt onder hoge druk staat door een tekort aan woningen en ziet de noodzaak om ook de vraagzijde van de woningmarkt aan te pakken. Ze constateren dat de toewijzing van woningen aan statushouders, arbeidsmigranten, expats en buitenlandse studenten de druk op de woningmarkt vergroot, wat ten koste gaat van Nederlandse burgers die lang op wachtlijsten staan.

Om de woningmarkt weer in balans te brengen, stelt BBB voor om de migratiedruk te beperken, met een specifieke focus op het beperken van de opvang van statushouders tot 15.000 per jaar. Dit zou helpen om de wachtlijsten te verminderen. Tegelijkertijd erkent BBB het belang van sociale opvang voor mensen in nood en de groeiende afhankelijkheid van Nederland van arbeidsmigranten in het arbeidsproces.

BBB pleit voor goede, marktconforme huisvesting voor arbeidsmigranten en stelt voor om specifieke huisvestingsprojecten in de buurt van hun werkplekken te ontwikkelen. Dit moet helpen om het gebruik van reguliere woningen voor tijdelijke arbeidsmigranten te beperken. De partij benadrukt ook de noodzaak van duidelijke kaders en regelgeving voor de huisvesting van arbeidsmigranten en het toezicht hierop.

Efficiënter gebruik van de bestaande woningen

BBB erkent dat de huidige woningvoorraad niet voldoet aan de behoeften van de groeiende groep één- en tweepersoonshuishoudens, vooral door de overvloed aan eengezinswoningen. Ze benadrukken het belang van efficiënter gebruik van de bestaande voorraad en pleiten voor meer flexibiliteit in het gebruik van bestaande woningen.

De partij stelt voor om woningdelen, het splitsen van woningen en het verhuren van kamers eenvoudiger en financieel aantrekkelijker te maken. Dit omvat het toestaan van het delen van een woning met meer dan twee personen zonder vergunning. BBB is ook van plan de kostendelersnorm af te schaffen, omdat deze norm mensen ontmoedigt om samen een woning te delen.

Verder ziet BBB kansen in het herbestemmen van vakantieparken, die vaak worstelen met leefbaarheidsproblemen en waarvoor recreatie niet langer de beste bestemming is. Ze stellen voor om deze parken eventueel om te vormen tot permanente woonwijken. Aangezien er tussen de 55.000 en 160.000 mensen permanent in vakantiehuizen wonen, wat wettelijk niet toegestaan is, wil BBB een gedoogregeling invoeren met een duidelijke peildatum en zonder precedentwerking. Dit zou onmiddellijk ongeveer 35.000 woningen aan de woningvoorraad kunnen toevoegen.

Investeerders en woningcorporaties

BBB streeft ernaar om zowel institutionele als private investeerders aan te moedigen om meer betaalbare woningen te bouwen. Ze benadrukken het belang van het aantrekkelijk houden van sociale en middeldure huurwoningen voor investeerders vanuit fiscaal en financieel perspectief, met het besef dat Nederland afhankelijk is van deze investeringen.

Om dit te bereiken, stelt BBB voor om de fiscale regelgeving voor investeerders in betaalbare huurwoningen te versoepelen. Dit omvat het terugdraaien van de aanpassing in de leegwaarderatio in box 3 en het bevriezen van het voorgenomen doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor middeldure huurwoningen. Ze willen eerst onderzoeken of verdere marktregulering zal leiden tot minder investeringen. Er blijft wel een doelstelling om ongeveer tweederde van nieuwbouwprojecten in het betaalbare segment te realiseren.

BBB erkent de rol van woningcorporaties in het creëren van veilige en aangename wijken en ziet hen als cruciale partners in het oplossen van de woningnood. Ze moedigen woningcorporaties aan om anticyclisch te investeren, met als doel terug te keren naar de jaarlijkse bouw van 30.000 sociale huurwoningen, een aantal dat door landelijk beleid is afgenomen.

Voor de koopmarkt wil BBB de toegankelijkheid voor starters met lagere en middeninkomens vergroten. Ze stellen een garantieregeling voor starters voor, met aandacht voor het minimaliseren van prijsopdrijvende effecten. Daarnaast pleit BBB ervoor dat studieschulden niet langer meewegen bij hypotheekaanvragen, zoals eerder beloofd.

Wonen is een basisrecht

BBB benadrukt dat wonen een basisrecht is en pleit voor concrete oplossingen voor alle woningzoekenden, waarbij publieke actie, creativiteit en samenwerking essentieel zijn. Ze stellen voor om meer regie te nemen op de woningmarkt en een Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opnieuw in te stellen. Hierbij blijft de ambitie om tweederde van alle nieuwbouwwoningen binnen het betaalbare segment te realiseren.

BBB wil dat woningbouwprojecten prioriteit krijgen in bezwaarprocedures bij de Raad van State en streeft naar vereenvoudiging van flora- en faunatoetsen. Ze pleiten voor afschaffing van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ om meer bouwlocaties goed te kunnen keuren, waarbij gemeenten het primaat hebben om te bepalen waar gebouwd wordt.

Ze stellen voor om bouwprojecten te garanderen met instrumenten zoals de start bouwimpuls en doorbouwgarantie. BBB wil onderzoeken of de overheid kan garant staan voor een deel van de verkoop van woningen voor de start van een bouwproject en of een financieringsfonds voor de beginfase van ontwikkelprojecten kan leiden tot meer bouwprojecten.

Verder wil BBB de bouweisen uniformeren, innovatie in de bouw stimuleren, zoals prefab en fabrieksmatige woningen, en de overdracht van huurbedragen toestaan bij verhuizing naar kleinere woningen. Ze benadrukken dat woonlasten in plaats van huurprijzen leidend moeten zijn en willen dat corporaties ook investeren in middenhuurwoningen.

BBB pleit voor het stimuleren van het optoppen van woningen en wil de milieuregels versoepelen om de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Jongeren en ouderen

BBB pleit voor diverse maatregelen om de woningmarkt toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, studenten, ouderen en starters met lagere inkomens.

 • Jongerencontracten naar Starterscontracten: BBB wil jongerencontracten in de sociale huur omzetten naar starterscontracten, zodat jongeren tot 28 jaar beter bediend worden in de krappe woningmarkt.
 • Studentenhuisvesting en Huurtoeslag: Ze stellen voor om erkende studentenhuisvesting als woonvorm toe te staan bij het aanvragen van huurtoeslag. Dit maakt het ontwikkelen van studentenhuisvesting aantrekkelijker.
 • Versoepeling Kamerverhuur: BBB wil de regelgeving rond kamerverhuur versoepelen, waardoor het voor huiseigenaren interessanter wordt om kamers te verhuren.
 • Studieschuld en Hypotheek: BBB bevestigt het standpunt dat studieschulden niet meegenomen moeten worden bij hypotheekaanvragen, conform de afspraken gemaakt bij de invoering van het leenstelsel.
 • Woonvormen voor Ouderen: De partij wil moderne bejaardenhuizen bouwen in dorpen en stadsdelen, gericht op ouderen die meer zorg nodig hebben. Dit moet ouderen een geschikte woonomgeving bieden en doorstroming op de woningmarkt bevorderen.
 • Particulier Opdrachtgeverschap en Gemeenschapszin: BBB moedigt eigen initiatief en samenwerking onder jongeren aan om bij te dragen aan lokale woningbouwprojecten, wat kan leiden tot kostenbesparing en versterking van de gemeenschapszin.
 • Startersleningen voor lagere inkomens: De partij wil samenwerken met gemeenten om de inzet en mogelijkheden voor startersleningen uit te breiden, om starters met lagere inkomens te helpen bij het kopen van hun eerste huis.

Bouwen in de Oostvaardersplassen en imigratie

Volgens BBS is de Oostvaardersplassen een spontaan ontstaan “wens natuurgebied” van 5.600 hectare. Een jong gebied en eigendom van de Nederlandse overheid. BBB wil het droge gedeelte van het Oostvaarders-plassen gebied, geschikt maken om minimaal 100.000 woningen te bouwen.

De partij wil ook de immigratie beperken om zo de achterstanden in de woningnood weg te kunnen werken, dit willen ze doen door:

 • Maximaal 15.000 statushouders, inclusief eventuele nareizigers, per jaar toe te laten in Nederland en hierover in Europa afspraken te maken.
 • Ht verdienmodel van universiteiten en hogescholen aanpassen, om zo het aantal buitenlandse studenten terug te brengen.
 • Voorkomen dat gewone burgerwoningen voor arbeidsmigranten worden opgekocht.
 • De realisatie van nieuwe arbeidsmigrantenhuisvesting bij werk-locaties te vereenvoudigen.

 

Verkiezingen 2023

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen onderzocht met betrekking tot de woningcrisis. Welke oplossingen stellen zij voor om deze crisis aan te pakken? Bekijk hier het overzicht van de onderzochte verkiezingsprogramma’s.